default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • „PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE W 2019 ROKU” – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:


   ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH DOMOWYCH

  • Zgłoszenie problemu dot. zwierząt bezdomnych – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – 25 756 47 53
  • Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności osobniki chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,
  • Odłowienie jest przeprowadzone po uprzednim stwierdzeniu i pisemnym zaświadczeniu o bezdomności zwierzęcia przez sołtysa danego sołectwa, a w przypadku jego nieobecności – członka rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywało,
  • Dane podmiotu odławiającego zwierzęta domowe i gospodarskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska z siedzibą ul. Leśna 23, 05-300 Zamienie
  • Dane schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Dębe Wielkie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, Schronisko dla zwierząt, Małe Boże 7A, 26-804 Stromiec, posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny 14013401 wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach;
  • Informacje o odłowionych zwierzętach z terenu Gminy Dębe Wielkie są umieszczane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (pczk.powiatminski.pl Zakładka Bezdomne Zwierzęta) w celu umożliwienia poszukiwania zgubionych zwierząt przez właścicieli oraz w celu adopcji.

  CAŁODOBOWA OPIEKA WETERYNARYJNA W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH

  • Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt domowych w godzinach pracy urzędu należy zgłaszać pod nr 25 756 47 53, w pozostałych godzinach pod nr telefonu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tel. 604 197 100
  • na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO Marzena Golańska z siedzibą ul. Leśna 23, 05-300 Zamienie – opiekę zapewniają „CITOVET” lekarz weterynarii ANDRZEJ MASTALERZ, ul. Okrzei 12B, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „AMIVET” AGNIESZKA MIŁKOWSKA, ul. Zgoda 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
  • Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, także z udziałem zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

  OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

  • Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega m.in. na: prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów, dokarmianiu przez wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom w okresie jesienno-zimowym, tj. od października do marca oraz obligatoryjną sterylizację lub kastrację na wniosek opiekunów społecznych,

  ADOPCJA ZWIERZĄT MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

  • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość refundacji kosztów sterylizacji, kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych po okazaniu faktury przez mieszkańca adoptującego bezdomne zwierzę lub będącego opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego wystawionej na Gminę Dębe Wielkie za wykonanie w/w zabiegu w dowolnym gabinecie weterynaryjnym:
  • do 300 złotych w przypadku kota,
  • do 500 złotych w przypadku psa.
  • Przed złożeniem faktur należy zgłosić się do Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – pokój 53 II piętro w celu podpisania umowy adopcyjnej psa/zgłoszenia się na społecznego opiekuna kota wolno żyjącego.

  ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENÓW GMINNYCH

  Wśród zadań gminy w zakresie zapewnienia czystości i porządku leży m.in. zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt ze swojego terenu. Powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

  Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z art. 5 ust. 4 w/w ustawy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi. W związku z powyższym Gmina ma obowiązek usuwania oraz unieszkodliwiania zwłok zwierząt znajdujących się na drogach gminnych bądź należących doń nieruchomościach. Natomiast zwłoki zwierząt z dróg publicznych, innych niż drogi gminne, powinni usuwać zarządcy konkretnych dróg, np. Zarząd Dróg Powiatowych w przypadku dróg powiatowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych.

  Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, działając w imieniu Gminy Dębe Wielkie pośredniczy w odbiorze i utylizacji padliny z terenu nieruchomości gminnych, w tym dróg gminnych.

  Na rok 2019 Zakład Komunalny podpisał umowę na odbiór padłych sztuk zwierząt z firmą Zbiornica Skórzec Ekologia z siedziba w Warszawie (04-438) przy ul. Paderewskiego 133A. Umowa obejmuje odbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Dębe Wielkie. Odbiór odpadów odbywa się od chwili zgłoszenia w czasie od 4 godzin do 12 godzin.

  Zgłoszenia dotyczące padłych zwierząt przyjmują pracownicy Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim pod numerami telefonów (25) 749-70-01 lub (25) 749-70-02 (w godzinach pracy w biura) albo pod numerem telefonu alarmowego: 723-262-797. Pod wskazane numery telefonów można kierować wszystkie zgłoszenia dotyczące odbioru i utylizacji padliny z terenu naszej Gminy, które następnie przekazywane są do odpowiedzialnych za dany obszar instytucji.


   NOWE DZIAŁANIE NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

  BEZPŁATNA STERYLIZACJA KOTÓW I PSÓW BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI

  1. Właściciel psa lub kota składa wniosek o bezpłatną sterylizację/kastrację do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii – pokój 53 II piętro.
  2. Warunkiem uzyskania talonu na zabieg jest złożenie oświadczenia o stałym zamieszkaniu na terenie gminy.
  3. Zabieg, przeprowadzany jest w lecznicy „CITOVET” lekarz weterynarii ANDRZEJ MASTALERZ, ul. Okrzei 12B, 05-300 Mińsk Mazowiecki na podstawie talonu przedstawionego przez właściciela zwierzęcia.
  4. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, aż do wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie gminy.

  OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

  1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
  2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

  OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE

   

  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

   


  SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ BOBRY

  Bobry to zwierzęta objęte ochroną, nie można bez zezwolenia niszczyć tam bobrowych czy płoszyć zwierząt.

  Jednak kiedy bobry wyrządzą szkody należy zgłosić się do RDOŚ. Także tam  poszkodowany otrzyma niezbędne informacje o możliwościach zapobiegania negatywnym skutkom działalności bobrów.

  Dane kontaktowe:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie dla całego powiatu mińskiego Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce, tel. 25 6443213.

  Link do strony i wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry:

  http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-bobry

  W przypadku potrzeby usuwania tam bobrowych także należy zgłosić się do RDOŚ w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach, aby uzyskać zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną.

  Do pobrania: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15674). 


   SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH  (M.IN. OD DZIKÓW) I PLANY POLOWAŃ ŁOWIECKICH

  Szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań zajmują się zespoły  powoływane na wniosek osoby poszkodowanej złożony do dzierżawcy obwodu łowieckiego. Zespół składa się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego
  • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

  Do pobrania: 

  1.Procedura szacowania szkód łowieckich i dane dzierżawców obwodów łowieckich.

  2.Mapa obwodów łowieckich.