default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • „PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE W 2019 ROKU” – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH DOMOWYCH

  • Zgłoszenie problemu dot. zwierząt bezdomnych – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – 25 756 47 53
  • Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności osobniki chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,
  • Odłowienie jest przeprowadzone po uprzednim stwierdzeniu i pisemnym zaświadczeniu o bezdomności zwierzęcia przez sołtysa danego sołectwa, a w przypadku jego nieobecności – członka rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywało,
  • Dane podmiotu odławiającego zwierzęta domowe i gospodarskie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska z siedzibą ul. Leśna 23, 05-300 Zamienie
  • Dane schroniska dla zwierząt, w którym będą umieszczane bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Dębe Wielkie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, Schronisko dla zwierząt, Małe Boże 7A, 26-804 Stromiec, posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny 14013401 wydany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach;
  • Informacje o odłowionych zwierzętach z terenu Gminy Dębe Wielkie są umieszczane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (pczk.powiatminski.pl Zakładka Bezdomne Zwierzęta) w celu umożliwienia poszukiwania zgubionych zwierząt przez właścicieli oraz w celu adopcji,

  CAŁODOBOWA OPIEKA WETERYNARYJNA W PRZYPADKU ZDARZEŃ DROGOWYCH

  • Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt domowych w godzinach pracy urzędu należy zgłaszać pod nr 25 756 47 53, w pozostałych godzinach pod nr telefonu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tel. 604 197 100
  • na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym PERRO Marzena Golańska z siedzibą ul. Leśna 23, 05-300 Zamienie – opiekę zapewniają „CITOVET” lekarz weterynarii ANDRZEJ MASTALERZ, ul. Okrzei 12B, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA „AMIVET” AGNIESZKA MIŁKOWSKA, ul. Zgoda 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
  • Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, także z udziałem zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.

  OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

  • Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega m.in. na: prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów, dokarmianiu przez wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom w okresie jesienno-zimowym, tj. od października do marca oraz obligatoryjną sterylizację lub kastrację na wniosek opiekunów społecznych,

  ADOPCJA ZWIERZĄT MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

  • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość refundacji kosztów sterylizacji, kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych po okazaniu faktury przez mieszkańca adoptującego bezdomne zwierzę lub będącego opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego wystawionej na Gminę Dębe Wielkie za wykonanie w/w zabiegu w dowolnym gabinecie weterynaryjnym:
  • do 300 złotych w przypadku kota,
  • do 500 złotych w przypadku psa.
  • Przed złożeniem faktur należy zgłosić się do Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – pokój 53 II piętro w celu podpisania umowy adopcyjnej psa/zgłoszenia się na społecznego opiekuna kota wolno żyjącego,

  NOWE DZIAŁANIE NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

  BEZPŁATNA STERYLIZACJA KOTÓW I PSÓW BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI

  1. Właściciel psa lub kota składa wniosek o bezpłatną sterylizację/kastrację do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii – pokój 53 II piętro.
  2. Warunkiem uzyskania talonu na zabieg jest złożenie oświadczenia o stałym zamieszkaniu na terenie gminy.
  3. Zabieg, przeprowadzany jest w lecznicy „CITOVET” lekarz weterynarii ANDRZEJ MASTALERZ, ul. Okrzei 12B, 05-300 Mińsk Mazowiecki na podstawie talonu przedstawionego przez właściciela zwierzęcia.
  4. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, aż do wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie gminy.

   

  OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

  1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
  2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

  OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĘBE WIELKIE

  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

  Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

  1) w odniesieniu do psów:

  a)wyposażenie psa w obrożę, prowadzenie psa na smyczy, a ponadto nakładanie mu kagańca, skutecznie uniemożliwiającego pogryzienie innych zwierząt lub ludzi w przypadku:

  – psa rasy uznawanej za agresywną,

  – psa nierasowego posiadającego dominujące cechy psa rasy uznawanej za agresywną,

  – psa zagrażającego otoczeniu;

  b)zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich;

  2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

  a)stały i skuteczny dozór;

  b)zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;

  c)niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących;

  d)utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności: gady, płazy, ptaki i owady, w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia;

  1. e) zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce;

  SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH I PLANY POLOWAŃ ŁOWIECKICH

  Szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań zajmują się zespoły składające się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego
  • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

   Plan polowań zbiorowych Kół Łowieckich i dane dzierżawców obwodów łowieckich do szacowania szkód łowieckich w pliku do pobrania.