default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • Zarządzeniem nr ZO.0050.100.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. powołano Panią Marlenę Jackiewicz na Pełnomocnika Wójta Gminy Dębe Wielkie do spraw osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie:

  • analizować potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • inicjować i opracowywać programy służące poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • inicjować i koordynować działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnych funkcjonowanie w społeczeństwie,
  • opracowywać projekty programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z komórką Urzędu Gminy Dębe Wielkie w zakresie poszukiwania źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację tych zadań,
  • współpracować z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych,
  • współpracować z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa a dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • współpracować z Radą Gminy i Sołtysami w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,
  • inicjować i koordynować realizację programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi,
  • przedstawiać Wójtowi propozycje rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,
  • informować osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów o możliwym wsparciu,
  • uczestniczyć w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych

  Wszystkie osoby, które borykają się z niepełnosprawnością w każdym wieku zapraszamy do kontaktu z Panią Marleną Jackiewicz poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w pokoju 44 na II piętrze od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15 oraz w piątek w godzinach 8-14.

  Marlena Jackiewicz
  Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  tel. (25) 756-47-44
  mail: m.jackiewicz@debewielkie.pl
  Urząd Gminy Dębe Wielkie ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie


   

  02.12.2018 – DZIEŃ BEZ BARIER

  Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gminna Społeczna Komisja ds. Osób Niepełnosprawnych zapraszają 2 grudnia 2018 roku w godz. 15.00 -18.00  na Dzień Bez Barier

   

   

   

   

   

   


  16 PAŹDZIERNIKA 2018 OLIMPIADA ZDROWIA

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej”, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim oraz Dyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie, zorganizowali w dniu 16 października 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim „Olimpiadę zdrowia”.

  Wydarzenie miało na celu rozwijanie zainteresowań uczniów, poruszenie problemu żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, jakie produkty powinno spożywać się, a jakich należy unikać.W ww. imprezie brali udział uczniowie niepełnosprawni oraz pełnosprawni. Można było skosztować pysznych i naturalnych soków zrobionych przez uczniów-kucharzy, zdrowych przekąsek oraz żywności, w skład której wchodziły warzywa i owoce. Grupy dzieliły się na drużyny o nazwie: śliwki, cytryny, dynia, truskawka, papryka, zielone jabłko i banan. Poszczególne zespoły, które zajęły miejsce I, II i III otrzymały dyplomy oraz nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali dyplomy za aktywny udział wraz z upominkami. I miejsce zdobyła drużyna „śliwki”, II miejsce zajęła grupa „banan”, natomiast III miejsce należało do załogi „cytryny”.


   

  9-10 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU SZKOLENIE Z ZAKRESU CUKRZYCY TYPU 1

  Ze względu na zwiększającą się liczbę zachorowań na cukrzycę typu 1, Urząd Gminy Dębe Wielkie zorganizował w dniach 9-10 października 2018 r. szkolenia dla placówek oświatowych oraz osób zaangażowanych w pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Seminaria zostały przeprowadzone w placówkach na terenie Gminy Dębe Wielkie. W ww. szkoleniu wzięło udział 147 osób, w tym pracownicy:

  • Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim,
  • Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Rudzie,
  • Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance,
  • Szkoły Podstawowej im Szarych Szeregów w Górkach,
  • Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim,
  • Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
  • Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim,
  • Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim,
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

  oraz członkowie Gminnej Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych w Dębem Wielkim.
  Szkolenie przeprowadził przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę w ramach projektu „Przedszkola i szkoły przyjazne diabetykom”.  Szkolenie zostało współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  Podczas szkolenia uzyskano informacje dotyczące m.in.:

  • podstawowej wiedzy o cukrzycy,
  • niezbędnej, codziennej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem z cukrzycą,
  • pomiaru poziomu glikemii i podawania insuliny,
  • rozpoznawania objawów odchylenia poziomu cukru od dopuszczalnych poziomów (hipo i hiperglikemia) i właściwej reakcji na nie,
  • sposobów udzielania pierwszej pomocy diabetykom w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

  Każdy z uczestników otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w ww. szkoleniu.


  PIERWSZE POSIEDZENIE GSKON W GMINIE DĘBE WIELKIE

  Protokół z posiedzenia Gminnej Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych w Gminie Dębe Wielkie

   

   

   

   


  GMINNA SPOŁECZNA KOMISJA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE DĘBE WIELKIE

  Zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Gminnej Społecznej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych w Gminie Dębe Wielkie.

   

   

   

   

   


   NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” ROK 2018

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim  zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2018 o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Więcej informacji http://www.pcpr-minskmaz.pl/112-aktywny-samorzad-2018


  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PEŁNOMOCNIKA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

    Dębe Wielkie dnia 01.02.2018r.

  Sprawozdanie z realizacji zadań Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Plik do pobrania.


  PODRÓŻ DO BETLEJEM INTERAKTYWNE WIDOWISKO ŚWIĄTECZNE


  DEBATY KONSULTACYJNE W SPRAWIE WDROŻENIA KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  W związku z wdrażaniem Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrześniu i październiku br. w Warszawie odbywały się tematyczne debaty konsultacyjne nt.: *zdrowia i rozwoju wsi, *kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, *zabezpieczenia społecznego, *budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, *finansów publicznych, *administracji publicznej. Pani Marlena Jackiewicz – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych miała możliwość aktywnie uczestniczyć w ww. debatach, w których jako przedstawiciel naszej gminy mogła analizować i rozważać poszczególne zmiany, które mają wpłynąć na polepszenie życia i rozwoju osób z niepełnosprawnością. Konsultacje miały na celu dostosowanie polityk publicznych w Polsce do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) i są częścią projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” realizowanego zgodnie z „Planem strategicznym Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020. O równość, niezależność i godne życie osób z niepełnosprawnościami” przez Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON) wraz z czterema partnerami: Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych (W-MSON), Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (LFOON-SW), Akademią Pedagogiki Specjalnej(APS) oraz kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (DZP). Realizacja projektu dotyczy stworzenia prawnych i pozaprawnych rekomendacji dla polityk publicznych do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Wnioski uzyskane z przeprowadzanych analiz i debat będą punktem wyjścia nakreślenia kierunków zmian prawnych usuwających stwierdzone bariery i tworzących korzystne warunki prawne do realizacji polityk służących realizacji KPON. Jest on więc ważnym etapem wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która ratyfikowana została przez Polskę we wrześniu 2012 r.


   SPARTAKIADA „MOŻESZ WIĘCEJ”

  W dniu 4 grudnia 2017 r. została zorganizowana Integracyjna Spartakiada „Możesz więcej”, która odbyła się na Hali sportowej w Dębem Wielkim. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszanie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim . Spartakiada są to zawody sportowe, które zostały rozgrywane w różnych dyscyplinach, tj.: ćwiczymy celność, kręgle, chusta klanza, skok w worku, woreczek na głowę oraz inne ciekawe konkurencje. Dzieci zostały podzielone na 10 drużyn, a każda drużyna składała się z dzieci niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych. Przedsięwzięcie miało przede wszystkim na celu wzajemną pomoc i współpracę,  likwidację barier w komunikowaniu się między dziećmi pełnosprawnymi a dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, a także uczyło, że dzieci potrafią naprawdę bardzo dobrze angażować się w powierzone im zadania. Dzieci bawiły się wspaniale, a na ich twarzach widać było zaangażowanie, skupienie, chęci wygranej oraz nutkę rywalizacji. Nad każdą konkurencją czuwał sędzia, a zaproszeni goście bacznie przyglądali się zmaganiom uczniów poszczególnych szkół. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale a zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały puchary. Ww. zawodach sportowych wzięły udział dzieci ze  Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim, Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” ze Zglechowa, Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej z Ignacowa oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Sulejówka. Spartakiada została dofinansowana przez Powiatowe Centrum Rodzinie w Mińsku Mazowieckim ze środków PFRON.


  DZIEŃ BEZ BARIER W GMINIE DĘBE WIELKIE

  W dniu 3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Gmina Dębe Wielkie przygotowała spotkanie zatytułowane „Dzień bez barier”, które zostało zorganizowane po raz pierwszy. Gospodarzami spotkania byli: Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Marlena Jackiewicz. Przedsięwzięcie zostało przygotowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które mają wpływ na życie i rozwój osób z niepełnosprawnością. Na wspomnianym wydarzeniu zaprezentowały swoją działalność następujące organizacje: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Mińska Mazowieckiego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z Mińska Mazowieckiego, Zespół Szkół Specjalnych  im. Janiny Porazińskiej z Ignacowa, Zespół Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” ze Zglechowa, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz więcej” z Mińska Mazowieckiego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Dębego Wielkiego, Gminny Ośrodek Kultury z Dębego Wielkiego, Firma AMILEK z Choszczówki Stojeckiej. Na „Dzień bez barier”, który został zorganizowany w sali multimedialnej OSP  w Dębem Wielkim przybyło bardzo dużo osób, które miały możliwość skorzystania z pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ofert edukacyjnych przygotowanych przez poszczególne organizacje a także innych atrakcji, które były dostępne w ramach ww. projektu.  Oprócz wspaniałego i przepięknego występu grupy teatralnej, która składała się z uczniów Zespołu Szkół Specjalnych z Ignacowa, można było otrzymać upominki od podopiecznych ww. organizacji, uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych, a małych i dużych gości zabawiały animatorki. Odbył się również pokaz sprzętu strażackiego wraz z przejażdżką wozem strażackim, można było skosztować pysznych, domowych wypieków oraz napić się słynnej Dębskiej kawy żołędziówki.  Na dodatek na zakończenie spotkania przybył do gości Święty Mikołaj, który nie omieszkał wręczyć grzecznym dzieciom małe upominki. Pracownicy Urzędu Gminy Dębe Wielkie oraz pracownicy Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim wraz ze strażakami z jednostki OSP w Dębem Wielkim w formie wolontariatu pomagali w przygotowaniach „Dnia bez barier”. Gmina Dębe Wielkie planuje, aby wydarzenie odbywało się corocznie z związku z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.