default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok

  1. Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii.
  2. Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będą mogli zabierać głos mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień 27 czerwca 2019 r.
  3. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie, pisemne zgłoszenie zawierające, co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. Dopuszczeni do głosu w debacie nad raportem są tylko ci mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli zgłoszenie do Przewodniczego Rady Gminy Dębe Wielkie. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
  4. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie www.debewielkie.e-biuletyn.pl, menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy”, stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie.

  Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, w godzinach pracy urzędu gminy w pokoju numer 29 – Biuro Rady Gminy.

  Do pobrania;

  1. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie.

  2. Raport Wójta o stanie Gminy za rok 2018.

                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie

                                                                                       Mirosław Sylwester Siwik