herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

 1. Wójt do 31 maja 2021 roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2020, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii.
 3. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy  w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych,  będą mogli zabierać głos mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba ze Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 4. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień  24 czerwca 2021 r.
 5. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.
 6. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 16.00. Dopuszczeni do głosu w debacie nad raportem są tylko ci mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli zgłoszenie do Przewodniczego Rady Gminy Dębe Wielkie.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 7. Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie www.debewielkie.e-biuletyn.pl, menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy”, na stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie.

Zgłoszenia mieszkańców  do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3,w godzinach pracy urzędu gminy w pokoju numer 29 – obsługa Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie

Mirosław Sylwester Siwik


Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok

Wójt przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2019, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii.

 1. Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych,  będą mogli zabierać głos mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba ze Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień  30 czerwca 2020 r.
 2. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 16.00. Dopuszczeni do głosu w debacie nad raportem są tylko ci mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli zgłoszenie do Przewodniczego Rady Gminy Dębe Wielkie. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 3. Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie www.debewielkie.e-biuletyn.pl, menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy”, stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie.

Zgłoszenia mieszkańców  do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3,w godzinach pracy urzędu gminy w pokoju numer 29 .

  Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie

  Mirosław Sylwester Siwik

Do pobrania;

1. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie.

2. Raport Wójta o stanie Gminy za rok 2019.


Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok

 1. Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii.
 2. Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będą mogli zabierać głos mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem zaplanowana jest na dzień 27 czerwca 2019 r.
 3. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie, pisemne zgłoszenie zawierające, co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. Dopuszczeni do głosu w debacie nad raportem są tylko ci mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli zgłoszenie do Przewodniczego Rady Gminy Dębe Wielkie. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.
 4. Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie www.debewielkie.e-biuletyn.pl, menu przedmiotowe: „Raport o stanie gminy”, stronie internetowej gminy www.debewielkie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, w godzinach pracy urzędu gminy w pokoju numer 29 .

Do pobrania;

1. Wzór zgłoszenia do udziału w debacie.

2. Raport Wójta o stanie Gminy za rok 2018.