default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • Realizacja Projektu w Ramach Działania 8.3 POIG

  Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie – z wiedzą przez świat” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – e-inclusion.
  Kalendarium projektu

  * 8.03.2013 – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
  * 7.10.2013 – podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy władzą wdrażającą programy europejskie, a Gminą Dębe Wielkie
  * 21.03.2014 – realizacja naboru beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie
  * 18.06.2014 – zawarcie umowy z wykonawcą w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, szkoleń i łączy internetowych
  * 14.08.2014 – zakończenie szkoleń, dostaw sprzętu i podłączeń do internetu uczestników projektu i jednostek podległych
  * 8.09.2014 – uroczysta konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu
  * czerwiec 2015 – planowane wykorzystanie oszczędności w projekcie
  * wrzesień 2015 – złożenie wniosku o wykorzystanie oszczędności projektowych

  Realizacja Projektu w ramach RPO WM

  Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębe Wielkie”

  Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn: „Poprawa bezpieczeństwa uczniów Gminy Dębe Wielkie w drodze do szkoły poprzez przebudowę ulic: Braci Tabiszewskich i Spółdzielczej oraz budowę przedłużenia ul. Braci Tabiszewskich do ul. Kościelnej”.

  „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Dębe Wielkie”

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dębe Wielkie”
  Plik Regulaminu do pobrania.

  Analiza ankiet dla rodziców dziecka biorącego udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie” współfinansowanego ze środków EFS.
  Plik do pobrania.

  Analiza ankiet dla rodziców dziecka biorącego udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie” współfinansowanego ze środków EFS .
  Plik do pobrania.