default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego. Projekt zakłada organizację 22 szkoleń  w których łącznie weźmie udział 264 osób (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach są osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

  W ramach projektu zorganizowane będą szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:

  1. Rodzic w Internecie– jest adresowany do rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą pełnić rolę przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego, uważnego i mądrego korzystania z sieci.
  2. Mój biznes w sieci– skierowany jest dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu lub tym, którzy są już przedsiębiorcami, ale chcieliby rozszerzyć swoje usługi o działalność internetową.
  3. Moje finanse i transakcje w sieci– skierowany jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za
   pośrednictwem internetu.
  4. Działam w sieciach społecznościowych– skierowany jest dla osób, które chcą poznać
   i wykorzystać w prywatnym i społecznym życiu codziennym filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych.
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)– skierowany jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.
  6. Rolnik w sieci– skierowany jest dla rolników i hodowców, skupia się na wyszukiwaniu
   i wykorzystaniu przydatnych informacji, aplikacji i e-usług, które można znaleźć w sieci.
  7. Kultura w sieci– skierowany jest do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie
   w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.

  Każdy moduł obejmuje dwudniowe szkolenie po 8 godzin z obiadem i serwisem kawowym.
  Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych.

  Szkolenia rozpoczną się w kwietniu 2019 roku i potrwają do grudnia 2019 roku.

  Projekt: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


   

  W dniu 29 marca 2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ulicy Szkolnej, Janusza Korczaka i Kosmicznej) w miejscowości Dębe Wielkie. Gmina Dębe Wielkie ETAP I”

  Zgodnie z umową Gmina Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie 190 886 zł. na modernizację ul. Szkolnej w Dębem Wielkim na odcinku od
  ul. Strażackiej do Ośrodka Zdrowia. W ramach inwestycji o wartości ok 300 tyś. zł. zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi o szerokości jezdni 6m., kanalizacja deszczowa, oraz chodnik.

  Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie”

  W dniu 2 marca 2017 r., Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski wraz z Panią skarbnik Bożeną Kot podpisali umowę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie”.

  Zgodnie z umową Gmina Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie 2 941 566 zł. na termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Dębe Wielkie. Wartość całkowita Projektu wynosi 3 707 915,51 PLN.

  Celem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych, podniesie standardów budynków oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach:

  • Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
  • Szkoły Podstawowej w Rudzie,
  • Szkoły Podstawowej w Górkach,
  • Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,
  • Gimnazjum w Dębem Wielkim.

  Niniejszy projekt składa się z zadań polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wykonano :

  • Docieplenie stropów, stropodachów,
  • Docieplenie ścian zewnętrznych,
  • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Modernizację/wymianę  instalacji c.o. (obejmująca m.in. montaż zaworów termostatycznych, wymianę części grzejników i montaż systemu zarządzania energią),
  • Wymiana oświetlenia na energooszczędne

  Do głównych efektów projektu można zaliczyć:

  • oszczędność energii elektrycznej i cieplnej
  • spadek emisji gazów cieplarnianych
  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach publicznych.

  Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania: „4.2 Efektywność energetyczna”, Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie”.


  Realizacja Projektu w Ramach Działania 8.3 POIG

  Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie – z wiedzą przez świat” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – e-inclusion.
  Kalendarium projektu

  * 8.03.2013 – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
  * 7.10.2013 – podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy władzą wdrażającą programy europejskie, a Gminą Dębe Wielkie
  * 21.03.2014 – realizacja naboru beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie
  * 18.06.2014 – zawarcie umowy z wykonawcą w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, szkoleń i łączy internetowych
  * 14.08.2014 – zakończenie szkoleń, dostaw sprzętu i podłączeń do internetu uczestników projektu i jednostek podległych
  * 8.09.2014 – uroczysta konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu
  * czerwiec 2015 – planowane wykorzystanie oszczędności w projekcie
  * wrzesień 2015 – złożenie wniosku o wykorzystanie oszczędności projektowych

  Realizacja Projektu w ramach RPO WM

  Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębe Wielkie”

  Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn: „Poprawa bezpieczeństwa uczniów Gminy Dębe Wielkie w drodze do szkoły poprzez przebudowę ulic: Braci Tabiszewskich i Spółdzielczej oraz budowę przedłużenia ul. Braci Tabiszewskich do ul. Kościelnej”.

  „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Dębe Wielkie”

  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dębe Wielkie”
  Plik Regulaminu do pobrania.

  Analiza ankiet dla rodziców dziecka biorącego udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie” współfinansowanego ze środków EFS.
  Plik do pobrania.

  Analiza ankiet dla rodziców dziecka biorącego udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie” współfinansowanego ze środków EFS .
  Plik do pobrania.