herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

STOWARZYSZENIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach nadzór na działalnością stowarzyszeń sprawuje Starosta. Ustawa rozróżnia stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, powinno też mieć statut, być zarejestrowane w sądzie rejestrowym, może posiadać majątek, prowadzić działalność gospodarczą w formie niezarobkowej oraz otrzymywać dotacje w trybie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, nie podlega rejestracji, a jedynie pisemnemu zgłoszeniu do właściwego organu nadzorującego (Starosty), działa na podstawie własnego regulaminu, nie może prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i dotacji, a środki na swą działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

Na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach działają kluby sportowe. Nadzór nad działalnością klubów sportowych tworzonych w formie stowarzyszeń kultury fizycznej sprawuje Starosta. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

Wykaz stowarzyszeń funkcjonujących w Gminie Dębe Wielkie:

1. Stowarzyszenia (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego):
* Stowarzyszenie „Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu”
* Stowarzyszenie „Rozwój i Perspektywy”
* Stowarzyszenie „Wrzosowianie”
* Stowarzyszenie „Sosenka”
* Stowarzyszenie „Rozwoju Wsi Cyganka”
* Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim „Szkoła z uśmiechem”
* Stowarzyszenie „Aktywny Dąbek”
* Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Rudzie „W stronę marzeń”

* Stowarzyszenie „Sport4Kids” w Dębem Wielkim

*Stowarzyszenie „Koncept”

* Stowarzyszenie „Nasze Miejsce”

* Stowarzyszenie Przyjaciół Domowego Ogniska „U Rozalki”

2. Stowarzyszenia kultury fizycznej wpisane do KRS oraz kluby sportowe działające w formie Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

2.1. Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

* Akademia Sztuk Walki, ul. Szkolna 17/5, 05-311 Dębe Wielkie

* Klub Sportowy „Stowarzyszenie Sportowe JU JITSU – DĘBE WIELKIE”, Aleksandrówka ul. Mazowiecka 19, 05-311 Dębe Wielkie

*Klub Sportowy TAE, Górki ul. Nadrzeczna 21, 05-311 Dębe Wielkie

*Klub Jeździecki „Kucykowa Zagroda”, ul Wspólna 25, 05-300 Cyganka

3. Uczniowskie Kluby Sportowe
* Gminno Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” Dębe Wielkie, Dębe Wielkie,ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

* Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy „Płomień- Gimnazjum” w Dębem Wielkim, Gimnazjum Gminne im. Bohaterów Powstania Listopadowego, ul. Warszawska 78A, 05-311 Dębe Wielkie

* Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „METEOR” w Rudzie, Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema, ul. Szkolna 7, 05-311 Dębe Wielkie