default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dębe Wielkie świadczyć będzie firma „KOMA” z siedzibą przy ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie. Najważniejsze obowiązki Wykonawcy to m.in.:
  1. Wyposażenie właścicieli nieruchomości w niezbędne worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów w odpowiednich kolorach i z odpowiednimi napisami. Przy kolejnych odbiorach obowiązywać będzie zasada, że za odebrany worek
  z odpadami, właściciel nieruchomości będzie otrzymywał następny – pusty worek.
  2. Obsługa gospodarstw domowych polegająca na odbiorze odpadów bezpośrednio
  od właścicieli nieruchomości, sprzed posesji lub z altanek śmietnikowych oraz odbiorze odpadów wystawionych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pasie dróg publicznych.
  3. Odpady komunalne nieposegregowane (zmieszane) będą odbierane zarówno
  z pojemników jak i w czarnych workach. Firma nie będzie zapewniała pojemników. Popiół odbierany jest w czarnych workach z napisem popiół.
  4. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, co będzie wiązało się z nałożeniem na właściciela nieruchomości wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji. Pamiętajmy zatem, że nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania a wyrzucać wszystkich śmieci na raz.
  5. Odpady zmieszane (czarny worek i czarny worek – popiół) odbierane będą dwa razy w miesiącu,
  a segregowane (niebieski – papier, brązowy – odpady ulegające biodegradacji, zielony – szkło kolorowe, biały – szkło bezbarwne, żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe) odbierane będą raz w miesiącu. Oznacza to, że jeśli mieszkaniec zadeklarował sposób selektywny gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych to oddaje raz w miesiącu kolorowe worki i dwa razy w miesiącu czarny worek. Natomiast jeśli mieszkaniec zadeklarował sposób zmieszany gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych to oddaje dwa razy w miesiącu czarny worek.
  6. Wszystkie odpady zagospodarowane zostaną przez Wykonawcę we własnym zakresie, tzn. przekazywane będą zakładom prowadzącym działalność w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
  System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
  Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można także zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym trawę (odpady zielone) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK-u, który mieści się na ul. Przemysłowa 56 w Dębem Wielkim – „KOMA” Marcin Pechcin. PSZOK czynny jest w każdy:
  – poniedziałek i środę w godzinach od 14.00 do 20.00;
  – sobotę w godzinach od 6.00 do 14.00.