herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Dębe Wielkie na 2023 rok.

ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH DOMOWYCH

 • Zgłoszenie problemu dot. zwierząt bezdomnych – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – 25 756 47 49,
 • Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności osobniki chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy trafiają do schroniska w miejscowości Czaplinek.

Schronisko dla Zwierząt prowadzone przez Pana Dariusza Różyckiego, prowadzącego działalność pod firmą Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Różycki z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna ul. Długa 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

strona internetowa: https://www.facebook.com/Schroniskoprimavet

https://www.facebook.com/adopcjeprimavet

 • OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie poprzez współpracę z opiekunami społecznymi, realizuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Koty wolno żyjące to koty, które urodziły się w stanie dzikim i nie mają właściciela. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega m.in. na: prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów, całorocznym dokarmianiu przez wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom oraz obligatoryjną kastrację na wniosek opiekunów społecznych.

REGULAMIN SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

ADOPCJA ZWIERZĄT – MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

 • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość sfinansowania kosztów kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych dla mieszkańców adoptujących bezdomne zwierzę z terenu
 • Gminy Dębe Wielkie lub będących opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego w dowolnym gabinecie weterynaryjnym:
 • do 350 złotych w przypadku kota,
 • do 550 złotych w przypadku psa.
 • Sfinansowanie kosztów jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu wykonania kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – pokój 49 II piętro, po wcześniejszym podpisaniu umowy adopcyjnej psa lub złożeniu wniosku o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

 

DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

BEZPŁATNA KASTRACJA PSÓW I KOTÓW BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI ORAZ SKORZYSTANIE Z MOŻLIWOŚCI BEZPŁATNEGO ZACZIPOWANIA PSA

Gmina Dębe Wielkie informuje, iż w dalszym ciągu trwa nabór wniosków od mieszkańców dotyczący sfinansowania zabiegów kastracji i czipowania zwierząt z terenu Gminy Dębe Wielkie.

Gmina Dębe Wielkie pozyskała dofinansowanie w wysokości 20.000 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. ”Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie DĘBE WIELKIE” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt  – Mazowsze dla Zwierząt 2024”.

Całkowita wartość zadania wynosi 40.000 zł. W ramach wymienionych wyżej środków finansowych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom mieszkańców ww. wsparcie finansowe ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, a w szczególności zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, przede wszystkim psów i kotów właścicielskich w celu zapobiegania bezdomności.

Mieszkańcy gminy Dębe Wielkie, którzy zgłoszą się do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy na mają możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu weterynaryjnego kastracji psów i kotów oraz czipowania psów, celem zmniejszenia niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt.

Zapraszamy do składania wniosków o sfinansowanie kastracji/czipowania zwierząt domowych tj. psów i kotów pochodzących z terenu Gminy Dębe Wielkie.

Akcja potrwa do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel (nie później niż do 11.10.2024 r.

Zadanie realizuje Gabinet Weterynaryjny CITOVET lek. wet. Andrzej Mastalerz, ul. Okrzei 12b, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Zakres usług kastracji zwierząt obejmuje:

 • Wizytę kwalifikującą, w tym ocenę stanu zdrowia zwierzęcia poprzez wykonanie badania ogólnego przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt;
 • Wykonanie zabiegu kastracji w narkozie;
 • Zapewnienie opieki pooperacyjnej zwierzęcia po wykonaniu zabiegu do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku;
 • Wizyta kontrolna po zabiegu, właściciel/opiekun zwierzęcia może skorzystać z wizyty kontrolnej po zabiegu po konsultacji z lekarzem weterynarii;
 • Oznakowanie psa/suki za pomocą mikroczipu oraz dokonanie rejestracji w międzynarodowej bazie zwierząt oznakowanych – Safe Animal.

UWAGA !

Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej po badaniu ogólnym stwierdzona zostanie konieczność wykonania badań dodatkowych (np. EKG, RTG, USC, badanie krwi, moczu) Gmina Dębe Wielkie nie pokrywa ich kosztów, jak również nie ponosi kosztów wykonania innych dodatkowych zabiegów/usług. Decydujące zdanie w sprawie rodzaju koniecznych badań ma lekarz weterynarii, który będzie przeprowadzał zabieg.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez Gminę?

 • Wypełnić:

Wniosek o sfinansowanie kastracji/czipowania psa/suki/kotki/kota z terenu Gminy Dębe Wielkie.pdf

Wniosek o sfinansowanie kastracji/czipowania psa/suki/kotki/kota z terenu Gminy Dębe Wielkie

Wniosek o czipowanie.pdf

Wniosek o czipowanie

 • Udać się z wypełnionym wnioskiem do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii (pok.49, tel. 25 756-47-49) Urzędu Gminy Dębe Wielkie, celem wstępnej weryfikacji wniosku. Dodatkowo  do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o szczepieniu psa/kota przeciwko wściekliźnie;
 • Z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem, udajemy się do Gabinetu Weterynaryjnego, z którym tut. Urząd podpisał umowę:
 • „Citovet” – lek. wet. Andrzej Mastalerz, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Okrzei 12b, telefon 502 208 168

gdzie zostanie ustalony termin zabiegu kastracji zwierzęcia.

Szczegóły pod numerem tel. 25 756 47 49 lub pod adresem e-mail: m.borkowska@debewielkie.pl

Warunkiem sfinansowania kastracji oraz czipowania zwierząt domowych jest:

 • zamieszkanie właściciela na terenie Gminy Dębe Wielkie;
 • złożenie wniosku przez właściciela o sfinansowanie kastracji/czipowania psa/suki/kotki/kota z terenu Gminy Dębe Wielkie i jego pozytywne zweryfikowanie przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii;
 • posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (kopię dokumentu należy dołączyć do wniosku) ;

Jednocześnie informujemy, że Mieszkańcy, którzy mają już wykastrowanego psa, mogą bezpłatnie zaczipować psa na koszt Gminy Dębe Wielkie. W tym celu należy zgłosić się do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii, wypełnić wniosek o czipowanie i umówić się na wykonanie wszczepienia mikroczipu w Gabinecie Weterynaryjnym.

#Mazowszepomaga  #programywsparcia   #solidarnośćmazowiecka

 

 • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość sfinansowania kosztów kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych dla mieszkańców adoptujących bezdomne zwierzę z terenu Gminy Dębe Wielkie lub będących opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego w dowolnym gabinecie weterynaryjnym.