herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Dnia 5 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie. Poniżej dokumenty do pobrania:

  1. Protokół z posiedzenia z dnia 05.02.2020r.;
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2019;
  3. Uchwała nr 1/WZD/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
  4. Uchwała nr 2/WZD/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2019;
  5. Uchwała nr 3/WZD/2020 w sprawie umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2014;
  6. Projekt uchwały nr 4/WZD/2020 w sprawie obciążenia kosztami konserwacji właścicieli urządzeń melioracji wodnych należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie, nie będących członkami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
  7. Uchwała nr 5/WZD/2020 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  8. Uchwała nr 6/WZD/2020 w sprawie poboru opłat lub składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  9. Uchwała nr 7/WZD/2020 w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na 2020 rok oraz uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz spółki w 2020 roku.