herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Gminna Spółka Wodna w Dębem Wielkim informuje wszystkich mieszkańców Gminy  Dębe Wielkie, że na portalu mapowym Gminy została dodana warstwa ”MAPA MELIORACJI”, która umożliwia sprawdzenie m.in. lokalizacji drenów lub oddziaływania rowów melioracyjnych na danej działce.

Wystarczy wejść na stronę internetową Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dębe Wielkie: http://debewielkie.e-mapa.net/. Po wejściu na wskazaną stronę internetową należy w sekcji Warstwy zaznaczyć pozycję: Mapa melioracji.

Spółka wodna przypomina, że zgodnie z art. 170 Prawa wodnego, członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania jej statutowych zadań.

Wszelkie zmiany dot. własności powinny być zgłaszane do Spółki Wodnej. Jest to bardzo istotne gdyż następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki. Zatem obowiązki te przechodzą na osoby, które nabyły nieruchomości, na których terenie oddziaływania znajdują się urządzenia melioracyjne (rowy melioracyjne, drenaże). Dlatego zwracamy się z prośbą do członków spółki, zbywających w/w nieruchomości, o zgłaszanie nowych właścicieli. W przeciwnym razie nakazy wystawiane będą na dotychczasowe dane.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Dębem Wielkim po otrzymaniu takiego zgłoszenia informuje następcę prawnego o przyjęciu praw i obowiązków poprzednika prawnego.

W celu aktualizacji danych członka Gminnej Spółki Wodnej w Dębem Wielkim należy wypełnić oświadczenie, którego druk dostępny jest w siedzibie GSW przy ul. Zielonej 3,
05-311 Dębe Wielkie lub na stronie internetowej: http://www.debewielkie.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Gminna Spółka Wodna – Wnioski do pobrania.

Dnia 4 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie. Poniżej dokumenty do pobrania:

  1. Protokół z posiedzenia z dnia 04.02.2021r.;
  2. Uchwała nr 1/WZD/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
  3. Uchwała nr 2/WZD/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2020;
  4. Uchwała nr 3/WZD/2021 w sprawie umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2015;
  5. Uchwała nr 4/WZD/2021 w sprawie obciążenia kosztami konserwacji właścicieli urządzeń melioracji wodnych należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie, nie będących członkami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
  6. Uchwała nr 5/WZD/2021 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  7. Uchwała nr 6/WZD/2021 w sprawie poboru opłat lub składek na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
  8. Uchwała nr 7/WZD/2021 w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na 2021 rok oraz uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz spółki w 2021 roku.
  9. Mapa konserwacji rowów w 2020 roku.