herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENÓW GMINNYCH

Jednym z zadań gminy w zakresie zapewnienia czystości i porządku jest m.in. zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt ze swojego terenu. Powyższy obowiązek wynika z art. 3 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek. Zgodnie z art. 5 ust. 4 w/w ustawy, obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządcy drogi. W związku z powyższym Gmina ma obowiązek usuwania oraz unieszkodliwiania zwłok zwierząt znajdujących się na drogach gminnych bądź należących doń nieruchomościach. Natomiast zwłoki zwierząt z dróg publicznych, innych niż drogi gminne, powinni usuwać zarządcy konkretnych dróg, np. Zarząd Dróg Powiatowych w przypadku dróg powiatowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych.

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim, działając w imieniu Gminy Dębe Wielkie pośredniczy w odbiorze i utylizacji padliny z terenu nieruchomości gminnych, w tym dróg gminnych.

W w/w zakresie Zakład Komunalny w Dębem Wielkim współpracuje na podstawie umowy na odbiór padłych sztuk zwierząt z firmą Zbiornica Ekologia z siedzibą w Warszawie (04-438) przy ul. Paderewskiego 133A. Umowa obejmuje odbiór, transport i utylizację zwłok padłych zwierząt lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Dębe Wielkie. Odbiór odpadów odbywa się od chwili zgłoszenia w czasie od 3 godzin do 12 godzin.

 

Zgłoszenia dotyczące padłych zwierząt przyjmują pracownicy Zakładu Komunalnego
w Dębem Wielkim pod numerami telefonów (25) 749-70-01 lub (25) 749-70-02 (w godzinach pracy w biura) albo pod numerem telefonu alarmowego: 723-262-797. Pod wskazane numery telefonów można kierować wszystkie zgłoszenia dotyczące odbioru i utylizacji padliny z terenu naszej Gminy, które następnie przekazywane są do odpowiedzialnych za dany obszar instytucji.