herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

„Przebudowa odcinka drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie”

Polski Ład

Polski Ład

 

 

 

 

W zakresie przedmiotowego zadania wykonano na ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda od podstaw nową konstrukcję drogi: podbudowę drogi, pobocza oraz zmieniono nawierzchnię jezdni z nieutwardzonej na twardą mineralno-asfaltową o szerokości 5 m na odcinku 590 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2222W, tj. ul. Szkolnej.  Po północnej stronie drogi wykonano pobocze z kruszywa łamanego, natomiast po południowej stronie drogi wykonano pobocze z kruszywa łamanego o grubszej frakcji, które zgodnie z projektem dodatkowo będzie pełniło rolę tzw. drenażu francuskiego celem przejęcia wody opadowej z pasa drogowego. Zjazdy na działki przylegające do drogi wykonano z kostki brukowej betonowej. Zgodnie z projektem wykonano elementy stałej organizacji ruchu tj. próg zwalniający z nawierzchni mineralno-asfaltowej, z oznakowaniem pionowym i poziomym.. W ramach realizacji zadania dokonano regulacji zaworów wodociągowych oraz przesunięto kolidujący hydrant do granicy pasa drogowego.

Wartość zadania 1 199 109,71 zł

Dofinansowanie 1 175 127,52 zł

Tablica informacyjna.

Tablica informacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Posiłek w szkole i w domu”

W ramach Rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.  Gmina Dębe Wielkie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 25 000,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Rudzie. Wyposażono pomieszczenie przeznaczone do spożywania posiłków.

Całkowita wartość zadania to 31 250,00 zł w tym dotacja celowa z budżetu Państwa w wysokości 25 000,00 zł.

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

Flaga i Godło

Flaga i Godło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aktywna tablica”- 2022

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

 

Flaga i Godło

Flaga i Godło

 

 

 

 

 

 

 

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Gmina Dębe Wielkie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 105 000,00 zł, po 35 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Rudzie, Szkoły Podstawowej w Górkach, Szkoły Podstawowej w Cygance. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Całkowita wartość zadania to 131 267,47 zł w tym dotacja z budżetu Państwa w wysokości 105 000,00 zł.

 

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie” – POLSKI ŁAD – EDYCJA I

Polski Ład

Polski Ład

 

 

 

 

Na ww. zadanie Gmina Dębe Wielkie pozyska z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie w kwocie 9 025 000,00 zł.


Środki Rządowy Fundusz Polski Ład

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie  polega na budowie ok. 19 km sieci wodociągowej oraz ok. 7,5 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie zaspokoi potrzeby mieszkańców, podniesie standard życia, pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska. Budowa sieci wodociągowej umożliwi mieszkańcom podłączenie się do sieci i korzystania z wody o odpowiedniej jakości i ilości. Aktualnie mieszkańcy pobierają wodę ze studni, ale jej jakość nie jest zadawalająca, zaś w okresach suszy jest jej brak. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na wyeliminowanie punktowych źródeł skażenia cieków wodnych i ochronę gleby.

Sieć wodociągowa będzie budowana w części m.in. następujących miejscowości: Rysie, Górki, Teresław, Ruda, Bykowizna, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kąty Goździejewskie Drugie, Cyganka, Gorzanka, Poręby, Dębe Wielkie, Ostrów Kania, Chrośla, Celinów, natomiast sieć kanalizacyjna będzie budowana w części miejscowości: Dębe Wielkie (ul. Leśna, odcinek przy rowie melioracyjnym R-A, sięgacze od ul. Powstańców, sięgacz od ul. Majowej), Aleksandrówka (sięgacze od ul. Warszawskiej, sięgacz od ul. Długiej, ul. Spacerowa), Olesin (ul. Szklarniowa z sięgaczami, ul. Ogrodowa, w części ul. Staropolskiej). Poglądowe rysunki z zakresem prac udostępnione są na stronie BIP Gminy Dębe Wielkie pod linkiem: https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2983&p1=szczegoly_zal&p2=65444


 

 

„Przebudowa dróg ul. Olszowej oraz Brzozowej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”

Zadanie polega na przebudowie dróg na długości 650 m, wykonaniu nawierzchni jezdni – na części ulicy Olszowej oraz na całej ulicy Brzozowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz na sięgaczu i odcinku ul. Olszowej z betonowej kostki brukowej. Na ulicy Brzozowej po stronie północnej i zachodniej wykonanie chodnika. Skomunikowanie działek z drogą będzie odbywało się za pomocą zjazdów z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo w zakresie robót jest wykonanie reprofilacji istniejących rowów przydrożnych oraz umocnienie je płytami ECO.

 


 

Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

Gmina Dębe Wielkie otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 025 530,00 zł. Dofinansowanie  przeznaczono na wydatki dotyczące przebudowy dróg w miejscowościach: Aleksandrówka, Choszczówka Stojecka, Górki, Rysie, Celinów.