herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach nadzór na działalnością stowarzyszeń sprawuje Starosta. Ustawa rozróżnia stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, powinno też mieć statut, być zarejestrowane w sądzie rejestrowym, może posiadać majątek, prowadzić działalność gospodarczą w formie niezarobkowej oraz otrzymywać dotacje w trybie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, nie podlega rejestracji, a jedynie pisemnemu zgłoszeniu do właściwego organu nadzorującego (Starosty), działa na podstawie własnego regulaminu, nie może prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i dotacji, a środki na swą działalność uzyskuje ze składek członkowskich.

Na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach działają kluby sportowe. Nadzór nad działalnością klubów sportowych tworzonych w formie stowarzyszeń kultury fizycznej sprawuje Starosta. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uczniowskie kluby sportowe podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

Wykaz stowarzyszeń z siedzibą w Gminie Dębe Wielkie:

1. Stowarzyszenia (wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego):

  1. Stowarzyszenie zwykłe (nie ma osobowości prawnej) – Stowarzyszenie „Tu żyję”
  2. Stowarzyszenia kultury fizycznej wpisane do KRS oraz kluby sportowe działające w formie Stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

* Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

* Uczniowskie Kluby Sportowe