herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dębe Wielkie świadczyć będzie firma: „KOMA” Marcin Pechcin, ulica Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie, tel. 602 603 218

Najważniejsze obowiązki Wykonawcy to m.in.:
1. Wyposażenie właścicieli nieruchomości w niezbędne worki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów w odpowiednich kolorach i z odpowiednimi napisami. Przy kolejnych odbiorach obowiązywać będzie zasada, że za odebrany worek z odpadami, właściciel nieruchomości będzie otrzymywał następny – pusty worek.
2. Obsługa gospodarstw domowych polegająca na odbiorze odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed posesji lub z altanek śmietnikowych oraz odbiorze odpadów wystawionych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pasie dróg publicznych.
3. Odpady komunalne nieposegregowane (zmieszane) będą odbierane zarówno z pojemników jak i w czarnych workach. Firma nie będzie zapewniała pojemników.
4. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne, co będzie wiązało się z nałożeniem na właściciela nieruchomości wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji. Pamiętajmy zatem, że nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania a wyrzucać wszystkich śmieci na raz.
5. Odpady zmieszane (czarny worek) i bio odpady – odpady kuchenne ulegające biodegradacji (brązowy worek) odbierane są – co najmniej dwa razy w miesiącu z tym, że w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych.,
6. Segregowane (niebieski – papier,  zielony – szkło, żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe) odbierane są raz w miesiącu.
7. Popiół odbierany jest w szarych workach z napisem popiół – odbierany jest od października do maja raz w miesiącu.
8. Odpady bio – zielone (brązowy worek z zielonym pasem) odbierane są od kwietnia do października raz w miesiącu, maksymalnie 10 worków od nieruchomości, która nie korzysta z ulgi z tytułu kompostowania odpadów.
9.Wszystkie odpady zagospodarowane zostaną przez Wykonawcę we własnym zakresie, tzn. przekazywane będą zakładom prowadzącym działalność w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
10. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Przypominamy, że w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można także zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym trawę (odpady zielone) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK-u, który mieści się na ul. Przemysłowa 56 w Dębem Wielkim – „KOMA” Marcin Pechcin. PSZOK czynny jest w każdy:

  • poniedziałek i środę w godzinach od 14:00 do 20:00;
  •  sobotę w godzinach od 6:00 do 14:00.