herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Walercin – wykonanie zestawu zabawowego oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku”.

Zgodnie z umową wysokość pomocy finansowej przyznanej Gminie Dębe Wielkie wynosi 61 643,00 zł. Kosztorys ofertowy opiewa na kwotę 134 685,00 zł brutto.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany teren rekreacyjny w miejscowości Walercin w Gminie Dębe Wielkie. Operacja zakłada wykonanie zestawu zabawowego oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku pod zestawem zabawowym w miejscowości Walercin w gminie Dębe Wielkie.

Nowopowstała infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę nowego terenu rekreacyjnego (zestawu zabawowego) w miejscowości Walercin w okresie związania z celem.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ilustracja przedstawia informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Walercin – wykonanie zestawu zabawowego oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku”.

tablica informacyjna

tablica informacyjna


 

logo

 

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Dębe Wielkie realizuje projektu pn.:

„Żłobek Gminny w miejscowości Ruda”

Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. W ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029.

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania w instytucji opieki oraz ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osobom sprawującym opiekę  nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 32 nowych miejsc w Żłobku Gminnym w miejscowości Ruda .

Okres realizacji projektu: 10.10.2023 r. do 31.07.2025 r.

Liczebność grupy docelowej: 32 osoby

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Utworzenie 32 nowych miejsc w Żłobku w miejscowości Ruda, Gmina Dębe Wielkie;
 2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 32 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Całkowita wartość projektu: 2 048 766,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 147 584,00 zł


 

Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn. „Budowa placu zabaw – terenu rekreacyjnego w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”.

Zgodnie z umową wysokość pomocy finansowej przyznanej Gminie Dębe Wielkie wynosi 73 143,00 zł. Kosztorys ofertowy opiewa na kwotę 147 600,00 zł brutto.

W ramach inwestycji zostanie wbudowane miejsce rekreacyjne-plac zabaw w miejscowości Dębe Wielkie w Gminie Dębe Wielkie. Miejsce to będzie miało na swoim wyposażeniu elementy placu zabaw tj: urządzenia zabawowe typu „panele edukacyjne” – 2 szt. urządzenie zabawowe bujak ślimak, tablica z regulaminem, kosze na śmieci, ławki, wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych oraz ogrodzenie.

Nowopowstała infrastruktura będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. Operacja ma na celu promocję zdrowego stylu życia, zintegrowanie społeczności lokalnej.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę nowego placu zabaw – terenu rekreacyjnego w miejscowości Dębe Wielkie  w okresie związania z celem.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Ilustracja przedstawia informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw – terenu rekreacyjnego w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”.

Tablica informacyjna.

Tablica informacyjna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Budowa placu zabaw przy ul. Kościelnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”

Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Kościelnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”.

Zgodnie z umową wysokość dotacji przyznanej Gminie Dębe Wielkie wynosi 76 808,00 zł. wartość robot opiewają na kwotę 159 039,00 zł.

W ramach inwestycji zostanie wbudowane miejsce rekreacyjno- sportowe przy ul. Kościelnej w Dębem Wielkim. W ramach zadania zostanie zakupione i zamontowane wyposażenie placu zabaw oraz nawierzchnia bezpieczna z gumowych mat przerostowych montowanych na nawierzchni trawiastej.

Nowopowstała infrastruktura rekreacyjno- sportowa będzie miała ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. Operacja ma na celu integrację społeczności lokalnej, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dębe Wielkie. Cel zostanie osiągnięty i zachowany w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Ilustracja przedstawia informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Kościelnej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”

Informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.

Informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.

_______________________________________________________________________________________________________

„Rozwój technologii cyfrowych w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w ramach projektu Cyfrowa Gmina”


Logotypy.

 

 

 

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4206/2/2022 w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu zostaną zakupione: stacje robocze, urządzenia wielofunkcyjne, licencje serwerowe, licencje dostępowe do usług serwerowych, licencje do usług wirtualnego zdalnego pulpitu, licencje na oprogramowanie biurowe, oprogramowania do szyfrowania, diagnoza cyberbezpieczeństwa, szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wartość projektu: 320 520,00 zł

Dofinansowanie: 100 %

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.


 „Zdalna szkoła +”- zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli

Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Plakat informujący o działaniu Zdalna szkoła Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” zakup  sprzętu komputerowego. Zadanie polega na zakupie 25 laptopów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli w związku ze zdalną pracą szkół. Gmina Dębe Wielkie otrzymała na ten cel kwotę 75 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Komputery zgodnie z zapotrzebowaniem trafią do szkół
w Cygance, Rudzie i Dębem Wielkim.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem i koniecznością realizacji obowiązku nauki zdalnej.

Koszt całkowity 75 000,00 zł

Dofinansowanie 75 000,000 zł
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”.


 

Gmina Dębe Wielkie w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Tablica informacyjna - dofinansowanie

Tablica informacyjna – dofinansowanie

w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rudzie oraz Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Gmina Dębe Wielkie w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi: 70 624 291,63 zł natomiast dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi: 2 374 495,00 zł. Projekt ma na celu podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego i przygotowanie ich do nauki zdalnej, poprzez zakup sprzętu IT i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń dla uczniów i nauczycieli.


 

Gmina Dębe Wielkie realizuje zadanie pIlustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.n. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Aleksandrówka Gmina Dębe Wielkie oraz sieci wodociągowej
w miejscowościach Kobierne, Chrośla, Gorzanka, Walercin, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kąty Goździejewskie Drugie  Gmina Dębe Wielkie
i w miejscowości Pustelnik Gmina Stanisławów” Zgodnie z umową wysokość dotacji przyznanej Gminie Dębe Wielkie wynosi 2 000 000,00 zł. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę  3 500 000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wybudowane ponad 16,5 km sieci wodociągowej, oraz 0,103 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zdalna szkoła – zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli

Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia. Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn.: „Zdalna Szkoła – zakup  sprzętu komputerowego (laptopy)”. Zadanie polega na zakupie 25 laptopów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli w związku ze zdalną pracą szkół. Gmina Dębe Wielkie otrzymała na ten cel kwotę 70 tys. zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach Programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Pozostałe środki 5 276,00 zł pochodziły z budżetu Gminy Dębe Wielkie. Komputery zgodnie z zapotrzebowaniem trafią do szkół w Cygance, Rudzie i Dębem Wielkim.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowaną zakażeniami koronawirusem i koniecznością realizacji obowiązku nauki zdalnej.

Koszt całkowity 75 276,00 zł

Dofinansowanie 70 000,000 zł

Wkład własny 5 276,00 zł
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”.


„Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Dębe Wielkie Gmina Dębe Wielkie – ETAP II”

Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Dębe Wielkie Gmina Dębe Wielkie – ETAP II”

Zgodnie z umową wysokość dotacji przyznanej Gminie Dębe Wielkie wynosi 874 713,00 zł. Kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ok. 1 395 000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi o szerokości jezdni 6 m., kanalizacja deszczowa, kanał teletechniczny oraz chodnik na odcinku od Ośrodka Zdrowia do ulicy Przemysłowej.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.Kształtowanie przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie terenu na zieleń parkową o charakterze ogólnodostępnym w miejscowości Dębe Wielkie – ETAP I”

Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej przez zagospodarowanie terenu na zieleń parkową o charakterze ogólnodostępnym w miejscowości Dębe Wielkie – ETAP I”

Zgodnie z umową Gmina Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie
42 777,00 zł. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej (róg ulic Złotej
i Kościelnej) w miejscowości Dębe Wielkie na adaptację terenu na zieleń parkową oraz alejek parkowych. W ramach inwestycji o wartości ok. 67 300,00 zł. zostaną wykonane nasadzenia roślinne, alejki parkowe, mała architektura.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.18 września 2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski przy kontrasygnacie Pani skarbnik Bożeny Kot podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. ”Zachowajmy Dębskie miejsca tradycji kultury lokalnej” polegające na ustawieniu tablic informacyjnych upamiętniających miejsca tradycji lokalnej.

Zgodnie z umową Gmina Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie
31 815,00zł. Wartość całego zadania wynosi: 50 000,00 zł

Celem projektu jest: Zachowanie dziedzictwa lokalnego Gminy Dębe Wielkie przez ustawienie tablic informacyjnych o wymiarach 145×130 cm- 9 szt., 100×129 cm- 6 szt. ze stelażem z ławką , oraz wydanie przewodnika nakład 2000 egzemplarzy.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego. Projekt zakłada organizację 22 szkoleń  w których łącznie weźmie udział 264 osób (każda grupa liczyć będzie 12 osób). Uprawnionymi do udziału w szkoleniach są osoby powyżej 25 roku życia, mieszkające na obszarze województwa mazowieckiego, które nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu zorganizowane będą szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:

 1. Rodzic w Internecie- jest adresowany do rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą pełnić rolę przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego, uważnego i mądrego korzystania z sieci.
 2. Mój biznes w sieci- skierowany jest dla osób przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu lub tym, którzy są już przedsiębiorcami, ale chcieliby rozszerzyć swoje usługi o działalność internetową.
 3. Moje finanse i transakcje w sieci- skierowany jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za
  pośrednictwem internetu.
 4. Działam w sieciach społecznościowych- skierowany jest dla osób, które chcą poznać
  i wykorzystać w prywatnym i społecznym życiu codziennym filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych.
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog)- skierowany jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu.
 6. Rolnik w sieci- skierowany jest dla rolników i hodowców, skupia się na wyszukiwaniu
  i wykorzystaniu przydatnych informacji, aplikacji i e-usług, które można znaleźć w sieci.
 7. Kultura w sieci- skierowany jest do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie
  w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł.

Każdy moduł obejmuje dwudniowe szkolenie po 8 godzin z obiadem i serwisem kawowym.
Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych.

Szkolenia rozpoczną się w kwietniu 2019 roku i potrwają do grudnia 2019 roku.

Projekt: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, POPC.03.01.00-00-0080/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.


 

Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.W dniu 29 marca 2017 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych (ulicy Szkolnej, Janusza Korczaka i Kosmicznej) w miejscowości Dębe Wielkie. Gmina Dębe Wielkie ETAP I”

Zgodnie z umową Gmina Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie 190 886 zł. na modernizację ul. Szkolnej w Dębem Wielkim na odcinku od
ul. Strażackiej do Ośrodka Zdrowia. W ramach inwestycji o wartości ok 300 tyś. zł. zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi o szerokości jezdni 6m., kanalizacja deszczowa, oraz chodnik.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie”

Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.W dniu 2 marca 2017 r., Wójt Gminy Dębe Wielkie Pan Krzysztof Kalinowski wraz z Panią skarbnik Bożeną Kot podpisali umowę z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie”.

Zgodnie z umową Gmina Dębe Wielkie otrzyma wsparcie w kwocie 2 941 566 zł. na termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Dębe Wielkie. Wartość całkowita Projektu wynosi 3 707 915,51 PLN.

Celem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych, podniesie standardów budynków oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach:

 • Urzędu Gminy Dębe Wielkie,
 • Szkoły Podstawowej w Rudzie,
 • Szkoły Podstawowej w Górkach,
 • Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,
 • Gimnazjum w Dębem Wielkim.

Niniejszy projekt składa się z zadań polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wykonano :

 • Docieplenie stropów, stropodachów,
 • Docieplenie ścian zewnętrznych,
 • Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Modernizację/wymianę  instalacji c.o. (obejmująca m.in. montaż zaworów termostatycznych, wymianę części grzejników i montaż systemu zarządzania energią),
 • Wymiana oświetlenia na energooszczędne

Do głównych efektów projektu można zaliczyć:

 • oszczędność energii elektrycznej i cieplnej
 • spadek emisji gazów cieplarnianych
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach publicznych.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, działania: „4.2 Efektywność energetyczna”, Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie”.


Realizacja Projektu w Ramach Działania 8.3 POIG

Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt: „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie – z wiedzą przez świat” współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu – e-inclusion.
Kalendarium projektu

 • 8.03.2013 – złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
 • 7.10.2013 – podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy władzą wdrażającą programy europejskie, a Gminą Dębe Wielkie
 • 21.03.2014 – realizacja naboru beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie
 • 18.06.2014 – zawarcie umowy z wykonawcą w zakresie dostawy sprzętu komputerowego, szkoleń i łączy internetowych
 • 14.08.2014 – zakończenie szkoleń, dostaw sprzętu i podłączeń do internetu uczestników projektu i jednostek podległych
 • 8.09.2014 – uroczysta konferencja podsumowująca pierwszy etap realizacji projektu
 • czerwiec 2015 – planowane wykorzystanie oszczędności w projekcie
 • wrzesień 2015 – złożenie wniosku o wykorzystanie oszczędności projektowych

Realizacja Projektu w ramach RPO WM

Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Dębe Wielkie”

Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn: „Poprawa bezpieczeństwa uczniów Gminy Dębe Wielkie w drodze do szkoły poprzez przebudowę ulic: Braci Tabiszewskich i Spółdzielczej oraz budowę przedłużenia ul. Braci Tabiszewskich do ul. Kościelnej”.

„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Dębe Wielkie”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dębe Wielkie”
Plik Regulaminu do pobrania.

Analiza ankiet dla rodziców dziecka biorącego udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie” współfinansowanego ze środków EFS.
Plik do pobrania.

Analiza ankiet dla rodziców dziecka biorącego udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Dębe Wielkie” współfinansowanego ze środków EFS .
Plik do pobrania.


Realizacja projekt pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowościach Cyganka oraz Choszczówka Stojecka”.
Ilustracja przedstawia informacje o dofinansowaniu przedsięwzięcia.Gmina Dębe Wielkie realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowościach Cyganka oraz Choszczówka Stojecka”.Zgodnie z umową wysokość dotacji przyznanej Gminie Dębe Wielkie wynosi 96 695,00 zł. kosztorysy inwestorskie opiewają na kwotę 151 965,26 zł.
W ramach inwestycji zostaną wbudowane dwa miejsca rekreacyjno- sportowe.  W miejscu rekreacyjno- sportowym przy Szkole Podstawowej w Cygance zostanie wybudowany plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna w Choszczówce Stojeckiej zostanie wybudowana siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej oraz ogrodzenie.Nowopowstałe infrastruktury rekreacyjno- sportowe będą miały ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. Operacja ma na celu promocję zdrowego stylu życia, zintegrowanie społeczności lokalnej, danie możliwości wyrównania szans sportowo edukacyjnych, jak również sprawienie aby ludzie starsi również zadbali o swoje zdrowie.Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.