herb Gminy Dębe Wielkie
facebook
  1. Wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii.
  2. Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będą mogli zabierać głos mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
  3. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie, pisemne zgłoszenie zawierające, co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem https://debewielkie.e-biuletyn.pl