herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Gminna Spółka Wodna w Dębem Wielkim informuje, że wszelkie zmiany dotyczące własności nieruchomości powinny być zgłaszane do Spółki Wodnej. Jest to bardzo istotne gdyż następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki. Dlatego zwracamy się z prośbą do członków spółki, zbywających nieruchomości, o zgłaszanie nowych właścicieli. W przeciwnym razie nakazy wystawiane będą na dotychczasowe dane. Aktualna baza danych pomoże sprawnie dotrzeć do wszystkich członków, korzystających z urządzeń melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

W celu aktualizacji danych członka Spółki należy wypełnić oświadczenie, którego druk dostępny jest w siedzibie GSWDW przy ul. Zielonej 3,05-311 Dębe Wielkie lub na stronie internetowej: http://www.debewielkie.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Gminna Spółka Wodna – Wnioski do pobrania.

W przypadku gdy mieszkaniec, który odnosi korzyści z urządzeń melioracyjnych dokonał prac naprawczych lub konserwacyjnych we własnym zakresie może on dokonać zamiany składki członkowskiej w zamian za wykonaną pracę. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek, który również jest dostępny w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej.

Wpłaty z tytułu członkostwa jak również dotacje pozyskiwane przez Spółkę Wodną są źródłem finansowania prac konserwacyjnych oraz naprawczych urządzeń melioracyjnych. Jesteśmy świadomi, że jest wiele potrzeb w zakresie prowadzenia w/w prac i nie wszystko udaje się zrealizować w danym roku, ale jesteśmy w stanie zrealizować prace wyłącznie  w ramach posiadanych środków. Dlatego tak ważne jest zwiększenie wpływów z tytułu terminowych wpłat składek członkowskich, które pozwoli na wykonywanie tych prac w większym zakresie.

 

Istnieje możliwość sprawdzenia lokalizacji drenów lub oddziaływania rowów melioracyjnych na danej działce poprzez portal mapowy Gminy Dębe Wielkie, w którym została dodana warstwa ”MAPA MELIORACJI”. Wystarczy wejść na stronę internetową Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dębe Wielkie: http://debewielkie.e-mapa.net/.
Po wejściu na wskazaną stronę internetową należy w sekcji Warstwy zaznaczyć pozycję:
Mapa melioracji.

Dnia 09 lutego 2023 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.

Została na nim podjęta między innymi uchwała o zmianie stawki  składki członkowskiej, która w 2023 roku będzie wynosiła:

 • za grunty drenowane oraz za grunty odwadniane rowami – 67,00 zł/ha;
 • Minimalna roczna odpłatność od członków GSWDW – 50,00 zł.

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

 1. Protokół z posiedzenia WZD z dnia 09.02.2023r.;
 2. Sprawozdanie z działalności rzeczowej i realizacji planu finansowego GSWDW za 2022r.;
 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej GSWDW za rok 2022r.;
 4. Uchwała nr 1/WZD/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dębe;
 5. Uchwała nr 2/WZD/2023 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2022;
 6. Uchwała nr 3/WZD/2023 w prawie odwołania z funkcji członka Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
 7. Uchwała nr 4/WZD/2023 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem uzupełniającym członka Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
 8. Uchwała nr 5/WZD/2023 w sprawie wyboru uzupełniającego członka Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na lata 2023-2026;
 9. Uchwała nr 7/WZD/2023 w sprawie umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2017;
 10. Uchwała nr 8/WZD/2023 w sprawie obciążenia kosztami konserwacji właścicieli urządzeń melioracji wodnych należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie, nie będących członkami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
 11. Uchwały nr 9/WZD/2023 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 12. Uchwała nr 10/WZD/2023 w sprawie poboru opłat za nakazy płatnicze wystawione przez Gminną Spółkę Wodną Dębe Wielkie w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 13. Uchwała nr 11/WZD/2023 w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz spółki w 2023 oraz zatwierdzenia budżetu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na 2023 rok;

Mapa konserwacji rowów w 2023 roku.