herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Gminna Spółka Wodna w Dębem Wielkim informuje, że wszelkie zmiany nowych właścicieli działek objętych urządzeniami melioracyjnymi należy zgłaszać do Spółki wodnej. W celu aktualizacji danych członka Spółki należy wypełnić oświadczenie, którego druk dostępny jest w siedzibie GSWDW przy ul. Zielonej 3,05-311 Dębe Wielkie lub na stronie internetowej: http://www.debewielkie.pl w zakładce: Dla mieszkańców – Gminna Spółka Wodna – Wnioski do pobrania.

W przypadku gdy mieszkaniec który odnosi korzyści z urządzeń melioracyjnych dokonał prac naprawczych lub konserwacyjnych we własnym zakresie posiada możliwość zamiany składki członkowskiej w zamian za wykonaną pracę. W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek który również jest dostępny w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej.

Wszelkie zmiany dot. własności powinny być zgłaszane do Spółki Wodnej. Jest to bardzo istotne gdyż następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki. Dlatego zwracamy się z prośbą do członków spółki, zbywających nieruchomości, o zgłaszanie nowych właścicieli. W przeciwnym razie nakazy wystawiane będą na dotychczasowe dane. Aktualna baza danych pomoże sprawnie dotrzeć do wszystkich członków, korzystających z urządzeń melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 452 Prawa wodnego, członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania jej statutowych zadań.

Wpłaty z tytułu członkostwa jak również dotacje pozyskiwane z Gminy Dębe Wielkie, Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie są źródłem finansowania prac konserwacyjnych oraz naprawczych urządzeń melioracyjnych. Jesteśmy świadomi, że jest wiele potrzeb w zakresie prowadzenia w/w prac i nie wszystko udaje się zrealizować w danym roku, ale jesteśmy w stanie zrealizować prace wyłącznie  w ramach posiadanych środków. Dlatego tak ważne jest zwiększenie wpływów z tytułu terminowych wpłat składek członkowskich, które pozwoli na wykonywanie tych prac w większym zakresie.

Istnieje także możliwość sprawdzenia lokalizacji drenów lub oddziaływania rowów melioracyjnych na danej działce poprzez portal mapowy Gminy Dębe Wielkie, w którym została dodana warstwa ”MAPA MELIORACJI”. Wystarczy wejść na stronę internetową Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dębe Wielkie: http://debewielkie.e-mapa.net/.
Po wejściu na wskazaną stronę internetową należy w sekcji Warstwy zaznaczyć pozycję:
Mapa melioracji.

Dnia 16 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na którym wybrany został nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna na lata 2022-2026.

Została również podjęta uchwała o zmianie stawki  składki członkowskiej która będzie wynosiła w 2022 roku 60,00 zł za 1 ha oraz 50,00 zł opłata minimalna.

Poniżej dokumenty do pobrania:

 1. Protokół z posiedzenia WZD z dnia 16.02.2022r.;
 1. Uchwała nr 1/WZD/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dębe;
 2. Uchwała nr 2/WZD/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za rok 2021;
 3. Uchwała nr 3/WZD/2022 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
 4. Uchwała nr 4/WZD/2022 w sprawie określenia liczby członków Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
 5. Uchwała nr 5/WZD/2022 w sprawie wyboru członków Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na lata 2022-2026;
 6. Uchwała nr 6/WZD/2022 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na lata 2022-2026;
 7. Uchwała nr 7/WZD/2022 w sprawie umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2016;
 8. Uchwała nr 8/WZD/2022 w sprawie obciążenia kosztami konserwacji właścicieli urządzeń melioracji wodnych należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie, nie będących członkami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie;
 9. Uchwały nr 9/WZD/2022 w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego dla Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie za udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz za udział w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 10. Uchwała nr 10/WZD/2022 w sprawie poboru opłat za nakazy płatnicze wystawione przez Gminną Spółkę Wodną Dębe Wielkie w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 11. Uchwała nr 11/WZD/2022 w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz spółki w 2022 oraz zatwierdzenia budżetu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na 2022 rok;
 12. Konserwacja.